Aköztulajdonbanállógazdaságitársaságoktakarékosabbműködésérőlszóló

2009viCXXII.törvényszerintiközzétételikötelezettségek

 

1.       Vezetőtisztségviselők,felügyelőbizottsági tagok, a Munka rvénykönyvél szó2012viI.törvény alapján a vezetőállásúmunkavállalók, valamintazönállóangjegyzésre vagyabankszámla felettirendelkezésrejogosultmunkavállalók

a)      neve: Simon Károly

b)      tisztségevagymunkaköre: vezérigazgató

c)       munkaviszonybanállószemélyesetében

ca)     a munkavállalórészére munkaviszonyaalapjánközvetlenülvagyközvetve njtott pénzbeli juttatások,ezenbelül lönfeltüntetve személyialapbérét, egyébidőbérét,teljesítménybérét, valamintazidőbértmegalapozó itartamot, illetveateljesítménybértmegalapozóteljesítménykövetelményeket: bruttó 600.000,- Ft személyi alapbér, továbbá: 8.000,- Ft/ hó pénzbeli béren kívüli juttatás, 2000,- Ft/hó étkezési Erzsébet Utalvány

cb)     azMt.,kollektív szerződés, illetvea munkaszerződés alapjánjárómértéket megjelölveamunkavállalóra irányadó végkielégítés, illetvefelmondásiidőidőtartama: végkielégítés az Mt. 77. §-a alapján, felmondási idő: az Mt. 69. §-a alapján

cc)     azMt.alapján ki- kötöttitartam ésakötelezettségvállalásánakellenérke: nincs ilyen

d)      A Ptk. alapján a felügyelőbizottságitagokesetén

da)    amegbízásidíj: Tamási Zsolt: 70.000,- Ft/hó, Frész Miklós: 60.000,- Ft/hó, Sándor Roland: 60.000,- Ft/hó

db)    amegbízásidíjonfelüliegyébjáranságok: nincs ilyen

dc)     ajogviszonymegszűnéseeseténjáró pénzbelijuttatások: nincs ilyen.

 

2.       A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókvalamint a munkáltató működése szempontjál meghatárojelentőségű egyéb munkavállalók munkaköre,valamint

ca)     a munkavállalórészére a munkaviszonyaalapjánközvetlenülvagyközvetve njtott pénzbeli juttatások,ezenbelül lönfeltüntetve személyialapbérét, egyébidőbérét,teljesítménybérét, valamintazidőbértmegalapozó itartamot, illetveateljesítménybért megalapozóteljesítménykövetelményeket,

cb)     azMt.,kollektív szerződés, illetvea munkaszerződés alapjánjárómérket megjelölveamunkavállalóra irányadó végkielégítés, illetvefelmondásiidőidő- tartama,

cc)     azMt.alapjánkikötöttitartam és a kötelezettségvállalásánakellenérke. A munkáltató működése szempontjál meghatárojelenségű munkakörnek minősülkülönösen azamunkakör,amely Társaság vagyonávalvaló gazdálkodás soránntésijogkörttartalmaz: a Társaságnál nincs ilyen jellegű munkakör.

 

 

3.       A Társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – a közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartam- ára vonatkozó adatok, valamint az említett adatok változásai.

          A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.